舌尖上的中国 A bite of China

shé jiān shàng de zhōng guó  – zì rán de kuì zèng 舌尖上的中国 – 自然的馈赠 shé jiān shàng de zhōng guó shì yí bù yóu zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái zhì zuò de diàn shì jì lù piàn。 《舌尖上的中国》是一部由中国中央电视台制作的电视纪录片。 zhǔ yào jiè shào zhōng guó gè dì de měi shí shēng tài,bāo kuò zhōng…

Read more