English Names in Chinese

Similar as many Chinese have an English name, many Chinese learners choose to have a Chinese name as well. Many popular English names have a standard equivalent in Chinese, which are translated phonetically.  For your convenience, we have listed out some of the most used translation for these names. Is your name one of these below? Leave us a reply and use the sentences below to introduce yourself!

– nǐ jiào shén me?
– 你叫什么?               What’s  your name?

– wǒ jiào….
– 我叫…                      My name is…..

Male Names

Adam 亚当yà dāng

Albert 阿尔伯特 ā ěr bó tè

Alexander 亚历山大 à  lì shān  dà

Alex 亚历克斯 yà  lì kè sī

Anthony 安东尼 ān  dōng  ní

Ben 本 běn

Bill 比尔bǐ ěr

Bob 鲍伯 bào  bó

Brian 布莱恩 bù  lái  ēn

Bruce 布鲁斯 bù lǔ sī

Carl 卡尔kǎ ěr

Charles 查尔斯 chá ěr sī

Chris 克里斯 kè  lǐ  sī

Christian 克里斯蒂安 kè lǐ sī  dìān

Christopher 克里斯多夫 kè lǐ sī tuō fū

Colin 科林 kē  lín

David 大卫 dà wèi

Daniel 丹尼尔 dān  ní  ěr

Dennis 丹尼斯 dān  ní  sī

Derek 德里克 dé  lǐ  kè

Donald 唐纳德 táng   nà  dé

Edward 爱德华 ài  dé huá

Elliott 艾略特  ài   lǜe  tè

Eric 埃里克 āi   lǐ  kè

Frank 弗兰克 fú  láng  kè

Francis 弗朗西斯 fú lǎng  xī  sī

Franklin 富兰克林 fù lán   kè lín

Fred 弗莱德 fú lái  ké

Gary 盖瑞 gài  ruì

George 乔治qiáo  zhì

Hank 汉克 hàn  kè

Henry 亨瑞/亨利 hēng   ruì

Hugo 雨果 yǔ  guǒ

Howard 霍华德 huò  huá  dé

Kevin 凯文 kǎi   wén

Leonard 雷纳德 léi   nà  dé

Lori 劳瑞 láo   ruì

Lucas 卢卡斯 lú  kǎ  sī

Luke 卢克lú  kè

Mark 马克mǎ  kè

Max 马克思mǎ  kè  sī

Martin 马丁mǎ  dīng

Matthew 马修 mǎ  xiū

Michael 迈克尔 mài  kè ěr

Mike 麦克 mài  kè

Jack 杰克 jié  kè

Jackson 杰克逊 jié  kè  xùn

Jacob 雅各布 yǎ  kè  bù

James 詹姆斯zhān  mǔ  sī

Jeffery 杰弗瑞  jié  fú  ruì

Jerry 杰瑞 jié  ruì

Jimmy 吉米 jī  mǐ

Joe 乔qi áo

John 约翰 yuē  hàn

Johnny 约翰尼yuē  hàn  ní

Joseph 约瑟夫yuē  sè  fū

Justin 贾斯汀 jiǎ  sī  tīng

Ken 肯 kěn

Kenny 肯尼 kěn  ní

Neil 尼尔 ní  ěr

Nicholas 尼古拉斯ní gǔ  lā sī

Oliver 奥利弗 ào  lì fú

Oscar 奥斯卡 ào  sī  kǎ

Patrick 帕特里克 pà  tè  lǐ  kè

Paul 保罗bǎo  luó

Peter 彼得 bǐ  dé

Richard 理查德 lǐ  chá  dé

Robert 罗伯特luó  bó  tè

Robin 罗宾luó  bīn

Robinson 罗宾逊 luó  bīn  xùn

Roger 罗杰 luó  jié

Roy 罗伊 luó  yī

Sam 山姆 shān  mǔ

Scott斯考特 sī  kǎo  tè

Shawn 肖恩xiāo  ēn

Simon 西蒙xī  méng

Steven 史蒂芬shǐ dì fēn

Stuart 斯图尔特sī  tú  ěr   tè

Terry 特里tè  lǐ

Tom 汤姆tāng  mǔ

Thomas 托马斯 tuō  mǎ  sī

Tony 托尼tuō  ní

Vincent 文森特 wén  sēn  tè

William威廉wēi   lián

Female Names

Anna 安娜 ān  nàAnne/Annie 安妮 ān  níAlice 爱丽丝 ài   lì sī

Allison 艾莉森 ài   lì  sēn

Amanda 阿曼达 ā  màn  dá

Amy 艾米 ài  mǐ

Angelina 安吉丽娜 ān   jí  lì  nà

Barbara 芭芭拉 bā   bā  lā

Betty 贝蒂bèi   lì

Bonnie 邦妮 bāng  ní

Brenda 布兰达bù  lán  dá

Caroline 卡洛琳 kǎ  luò  lín

Catherin 凯瑟琳 kǎi   sè  lín

Carrie 凯丽 kǎi   lì

Cathy 凯西 kǎi   xī

Charlotte 夏洛特 xià  luò  tè

Connie 康妮 kāng  ní

Cindy 辛迪 xīn   dí

Claudia 克劳迪娅 kè  láo  dì  yà

Chirstina 克里斯蒂娜 kè  lǐ  sī  dì  nà

Christine 克里斯汀kè  lǐ  sī  tīng

Doris 桃瑞丝táo  ruì sī

Diana 戴安娜dài   ān   nà

Debra 黛布拉 dài   bù  lā

Ellen 爱伦ài  lún

Elizabeth 伊丽莎白 yī  lì  shā  bái

Emma 艾玛 ài   mǎ

Emily 艾米丽 ài   mǐ  lì

Erica 艾丽卡ài   lì  kǎ

Eva 伊娃yī  wá

Fiona 菲奥娜 fēi   aō  nà

Gloria 葛络瑞娅 gě  luó  ruì  yà

Grace 格瑞斯 gé  ruì  sī

Henna 汉娜 hàn   nà

Helen 海伦hǎi   lún

Helena 海伦娜hǎi   lún  nà

Irene 艾琳ài   lín

Ivy 艾薇ài   wēi

Jane 简jiǎn

Jacqueline 杰奎琳 jié  kuí  lín

Jennifer 詹妮弗zhān   ní   fú

Josephine 约瑟芬yuē  sè  fēn

Joanna 乔安娜qiáo  ān   nà

Jessica 杰西卡jié  xī  kǎ

Judy 朱蒂zhū  dì

Julie 朱莉zhū  lì

Julia 茱莉亚zhū  lì  yà

Juliet 朱丽叶zhū  lì  yè

Karen 凯琳kǎi   lín

Kate 凯特kǎi   tè

Kathy 凯西kǎi   xīKelly 凯丽kǎi   lìLaura 劳拉láo   lā

Lydia 莉迪亚lì  dí  yà

Lucy 露西lù   xī

Linda 琳达lín   dá

Lisa 丽莎lì  shā

Maggie 玛姬mǎ   jī

Mandy 曼迪màn  dí

Mary 玛丽mǎ  lì

Margaret 玛格丽特mǎ  gé  lì  tè

Martha 玛莎mǎ  shā

Maureen 莫琳mò  lín

Molly 茉莉mò  lì

Miranda 米兰达mǐ  lán   dá

Monika 莫妮卡mò  ní  kǎ

Nancy 南希nán   xī

Natalie 娜塔莉nà  tǎ  lì

Natasha 娜塔莎nà  tǎ   shā

Nicole 妮可ní   kě

Nikita 尼基塔ní  jī  tǎ

Nina 妮娜 ní  nà

Olivia 奥利维亚ào   lì  wéi   yà

Paula 保拉bǎo   l ā

Pauline 波琳bō  lín

Polly 波莉bō  lì

Rita 丽塔 lì  tǎ

Rachel 蕾切尔léi   qiè  ěr

Rebecca 丽贝卡lì  bèi   kǎ

Sarah 莎拉shā  lā

Sabrina 萨布丽娜 sà  bù  lì   nà

Samantha 萨曼莎 sà  màn   shā

Sharon 沙朗shā  lǎng

Sandra 桑德拉sāng   dé   lā

Susan 苏珊sū   shān

Stella 史黛拉 shǐ   dài    lā

Stephanie 史蒂芬妮 shǐ  dì fēn  ní

Shelly/ Sherry 雪莉xuě  lì

Silvia 西尔维娅xī  ěr   wéi    yà

Sonia 索尼娅suǒ  ní  yà

Sophie 苏菲sū  fēi

Teresa 特丽萨tè   lì  shā

Tracy特雷西tè   léi    xī

Tina 蒂娜 dì   nà

Tiffany 蒂芙妮dì  fú  ní

Victoria 维多利亚wéi   duō  lì  yà

Vivian 薇薇安wēi   wēi   ān

Wendy  温蒂wēn   dì

Yvonne 伊文娜yī  wén  nà

Zoe 佐伊zuǒ  yī

So, nǐ jiào shén me? What’s your name? Comment below and say hi!

If your name is not here, comment below too and let us know. We can help you to think of a suitable Chinese name.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *